Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Impressum / Ochrana údajov

Spoločnosť DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o. sa teší vašej návšteve na našich internetových stránkach ako aj vášmu záujmu o našu firmu a naše produkty.

Skôr ako začnete používať túto webovú lokalitu, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s uvedenými Podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú lokalitu. Spoločnosť RAVAK si vyhradzuje právo podľa potreby kedykoľvek zmeniť Podmienky. Odporúčame vám preto priebežne sledovať zmeny Podmienok, keďže sú pre vás ako užívateľov záväzné.

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

Autorské práva – copyright
Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na stránke www.ravak.sk sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z..
Spoločnosť RAVAK umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Všetky zverejnené dáta a údaje na stránkach www.ravak.sk sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o. Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky.

Ochranné známky
Logá RAVAK, slogan „Keď kúpeľňu, tak RAVAK“, ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti RAVAK a.s., jej dcérskych, pridružených a spolupracujúcich spoločností, poskytovateľov licencií, resp. partnerov v spoločných podnikoch. Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo. Dôsledkom podobného konania pritom môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

Zodpovednosť za chyby
Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o., (ďalej len „RAVAK“), jej materskej spoločnosti, sesterských spoločnostiach a iných subjektoch, boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Spoločnosť RAVAK preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

Ochrana dát a osobných údajov
Spoločnosti RAVAK vždy veľmi záleží na ochrane zákazníkov. Ochrana osobných údajov pritom nie je žiadnou výnimkou.
Odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej lokality dávate automaticky súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. na dobu neurčitú. Osobné údaje sú chránené bezpečnostným systémom. Akékoľvek osobné údaje zadané na portáli www.ravak.sk budú uložené, spracované výlučne za účelom personalizácie, zasielania produktových informácií alebo predkladania ponúk. Spoločnosť RAVAK vám zaručuje, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané ako dôvernými údajmi podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov.